Notariusz w Golubiu-Dobrzyniu

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w piątek, w godzinach od 8:00 do 15:00. W razie konieczności istnieje możliwość dokonania czynności w innym terminie ustalonym przez strony. 

Notariusz Agata Borys została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza w Golubiu-Dobrzyniu po odbyciu pełnego cyklu szkolenia obejmującego: aplikację notarialną, egzamin notarialny i asesurę notarialną oraz pełnienie funkcji zastępcy notarialnego, w tym zastępcy notariusza. Siedzibą Kancelarii jest miasto Golub-Dobrzyń lecz zasięg działania Kancelarii jest dużo większy, obsługujemy również klientów z innych miast takich jak: Brodnica, Rypin, Lipno, Wąbrzeźno czy Kowalewo Pomorskie.

Działalność notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z ustawą notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.